09 ශ්‍රේණිය

Please Click your subject to download study pack

බාගත කිරීමට අදාල විෂය මත Click කරන්න.

ගණිතය
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
English – 9 B
English – 9 A/C
ඉතිහාසය
භූගෝල විද්‍යාව
තොරතුරු තාක්ෂණය
විද්‍යාව