11 ශ්‍රේණිය

Please Click your subject to download study pack
බාගත කිරීමට අදාල විෂය මත Click කරන්න.
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
විද්‍යාව
ගණිතය
ඉතිහාසය
English Language
කතෝලික ධර්මය
තොරතුරු තාක්ෂණය