10 ශ්‍රේණිය

Please Click your subject to download study pack
බාගත කිරීමට අදාල විෂය මත Click කරන්න.
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ගණිතය
ඉතිහාසය
English Language
තොරතුරු තාක්ෂණය